Lorem ipsum dolor sit amet

Riksförbundet HOBS bjuder in till föreläsning

26/9 Jönköping
10/10 Göteborg
24/10 Västerås
8/11 Stockholm
22/11 Malmö


Är du förälder eller anhörig till ett barn eller ungdom med övervikt eller fetma?

Arbetar du kanske med barn och unga inom skola, barnomsorg eller möter dessa barn och unga som ledare i en förening?

Antalet barn i Sverige med övervikt och fetma ökar och vi har en tickande hälsobomb att ta hand om. Vems är ansvaret att göra någonting åt det och vad kan man göra som familj eller vuxen i barnets närhet?

Med vår föreläsning vill vi ge verktyg och förståelse hur man på bästa sätt bemöter barn och ungdomar med övervikt och fetma.

Vi i patientorganisationen HOBS – hälsa oberoende av storlek har under många år arbetat med målgruppen och vet hur både barn – ungdomar och deras familjer önskar bli bemötta i sin vardag inom skola, barnomsorg och föreningsliv.

För mer info och anmälan maila till info@hobs.se


Varmt välkomna
Riksförbundet HOBS barn och ungdomsprojekt IHART i samarbete med Studiefrämjandet och Allmänna Arvsfonden

Lorem ipsum dolor sit amet

Almedalsveckan börjar närma sig med stormsteg och vi arbetar på högvarv i våra förberedelser. I år kommer vi arrangera fyra stycken föreläsningar och en paneldebatt.
Även i år kommer vi ha vårt informationstält på Cramérgatan plats H315

Den stora nyheten i år är att ni kommer kunna följa våra föreläsningar, debatter, tältintervjuer och diskussioner i Almedals Zonen och på vår webbkanal här på plattformen.

Lorem ipsum dolor sit amet

Nu har SOREG även infört en 10 års uppföljning. Det är otroligt viktigt att gå på sina årliga kontroller efter en operation och uppföljningen är till för att kunna förbättra men framförallt är den otroligt viktig för dig som opererad. Du bör kontrollera dina värden 1 gång per år och dagligen ta dina vitaminer. Oavsett om du är opererad för flera år sedan och mår bra idag vet vi inte hur detta påverkar oss i framtiden.
Vi vet att uppföljningarna ser olika ut utifrån vilken primärvårdsenhet man tillhör. Därför lägger vi enkäterna här för uppföljning. Vet du med dig att du inte blivit kallad eller att du inte träffat din läkare fysiskt utan bara avstämning via telefon. Ta med enkäten till ditt nästa besök och lämna den till läkaren och be dem fylla i den och skicka in.
Du hittar enkäterna här:

Uppfoljning 6 veckor
Uppföljning 1 år
Uppfoljning 2 år
Uppfoljning 5 år
Uppfoljning 10 år

Lorem ipsum dolor sit amet

Sammanfattningsvis säger man:

• År 2016 gjordes 5550 operationer för svår fetma i Sverige. Det är en minskning på ca 700 operationer jämfört med föregående år.
• Samtliga enheter som utför obesitaskirurgi i landet rapporterar i SOReg.
• Det är fortfarande stora skillnader mellan landstingen i antalet operationer per 100 000 invånare. Ojämlikheten i möjligheten att få vård för svår fetma är oacceptabelt hög i landet.
• Andelen patienter som betalar själva för sin operation fortsätter att öka.
• Sleeve gastrectomy har under 2016 fortsatt att öka som operationsmetod och utgör nu ca en tredjedel av alla operationer.
• Gastric bypass är liksom tidigare år den vanligaste operationen.
• 97 % av operationerna görs med laparoskopisk teknik med en mycket låg konverteringsfrekvens (<1 %), vilket talar för en hög operativ standard i landet.
• Operationstiderna fortsätter att minska, vilket liksom de mycket korta vårdtiderna, kan tas som intäkt för en effektiv resursanvändning.
• Andelen patienter som drabbas av komplikationer av själva operationen fortsätter att minska. Cirka 3 % drabbas av en svår komplikation, men andelen som avlider som en följd av operationen är vid internationell jämförelse mycket låg (mindre än en halv promille inom 30 dagar från operationen).
• I rapporten visas öppet resultat inte bara för riket utan även på kliniknivå.

Ni hittar hela rapporten här eller på deras hemsida http://www.ucr.uu.se

Lorem ipsum dolor sit amet

På årsmötet den 8 april valdes Jessica Chmiel till förbundsordförande, Gun Bengtsson till kassör, Monica Andreasson till sekreterare, Christine Wessman och Orley Andreasson till ledamöter. Vi välkomnar vår nya styrelse. Tack till Jan Knutsson, Ellinore West Olsson och Caroline Cedergren för ett bra arbete och engagemang i Förbundsstyrelsen. 
Årsmötet beslutade att medlemsavgifter för 2017 i förbundet kvarstår med 50 kronor. Under 2017 kommer förbundet främst att arbeta med Jämlik hälsa och verksamhet för barn och ungdomar.
Förbundet kommer nu under våren att lansera vår nya hemsida med tillhörande sociala grupper och vår egen webbkanal.

Förbundsmötet 2018 kommer hållas i Skåne och HOBS Skåne har ansvaret att arrangera och bjuda in övriga föreningar i HOBS till detta.

Lorem ipsum dolor sit amet

Den 1 mars fick vi ett glädjande besked från Allmänna arvsfonden. Vi har fått beviljat ett treårigt Barn och ungdomsprojekt. I projektet ska vi arbeta för att barn och ungdomar med övervikt och fetma ska skapa sig en positiv syn på hälsa och rörelse. Vi kommer samverka med sjukvården, skol och barnomsorgen och övriga ideella föreningar.
Mer information om projektet och vad som händer i projektet hittar ni under sociala grupper och IHART.

Vi som arbetar i projektet är:
Jenny Vinglid och Ulf Ockedal

Lorem ipsum dolor sit amet

Det har under en längre tid varit lite otydligt om opererade med Gastric sleeve ska äta vitaminer och mineraler. Därför har SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.


Se bifogad PDF

Lorem ipsum dolor sit amet

Nu är det hög tid att betala din medlemsavgift för 2017.
När du blir medlem i HOBS gör du en skillnad för din och andras hälsa. Tack vare att vi är många medlemmar kan vi påverka, skapa opinion och agera i samhället för en bättre hälsa oberoende av storlek.
Som medlem i HOBS kan du välja om du vill vara medlem i en länsförening där du bor, eller vara stödmedlem. Som medlem i en länsförening får du information om vad som sker i ditt närområde, möjlighet att engagera dig där och om du vill även möjlighet att delta i de lokala aktiviteterna.

När du är stödmedlem får du mer övergripande information om vad som sker inom HOBS men har inte demokratiska rättigheter på lokal nivå.

STÖDMEDLEM, kostar 50 kr/år, som stödmedlem är du inte knuten till någon länsförening utan är stödmedlem i Riksförbundet HOBS. Du har då ingen rösträtt på årsmötet.

Medlemskapet gäller per kalender år.
För att bli stödmedlem betalar du in på vårt plusgiro alt swischar till

Plusgiro 425716-8. el Swish till nr: 1233059300
Ange namn, personnr samt kontaktuppgifter i fritexten i rutan när ni gör inbetalningen.
Eller så går det bra att maila uppgifter till medlem@hobs.se

Du som företagare kan även stödja vår barn - och ungdomsverksamhet både i form av ett bidrag eller skänka produkter som kan användas när vi har våra barn och ungdomsaktiviteter. Eller varför inte bidra med din kunskap som ditt företag kanske besitter som kan vara till en utveckling för oss. Er logga kommer då att ligga här på vår hemsida och även gå ut i våra nyhetsbrev som vi skickar ut.
Genom ert bidrag kan vi göra det möjligt för att fler barn och ungdomar kan få en meningsfull fritid och känna sig delaktiga.