Välkommen till HOBS!


HOBS, Hälsa oberoende av storlek, är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. 51 procent av sveriges befolkning lever med övervikt och obesitas/fetma. Vi ser på hälsa som ett helhetsbegrepp som består av fysiska, psykiska och sociala faktorer. HOBS är ett riksförbund som verkar för allas rätt att mötas med respekt i samhället.

Intressepolitiskt arbete 

Verksamheten som är partipolitiskt och religiöst obunden har funnits sedan 1995 och drivs helt utan vinstintresse. Vi arbetar aktivt med frågor för allas rätt till en jämlik vård och fokuserar på att utifrån var och ens individuella förutsättningar skapa en sund och positiv syn på hälsa. Vi arbetar för att lyfta fram våra medlemmars åsikter och erfarenheter både på lokal, nationell och internationell nivå genom samarbete med landsting, kommuner, skol- och barnomsorg, politiker och ideell sektor.
Ta gärna del av vår rapport En tillräcklig och jämlik obesitas vård. Ni hittar den här

Länsföreningar 

Hälsa (allas rätt till en jämlik sådan), förståelse (för det egna beteendet men även samhällets förståelse för mig) och ansvar (för den egna hälsan) är förbundets grundstenar och genomsyrar HOBS verksamhet. På flera platser runt om i landet finns länsföreningar, där erbjuds samtalsgrupper, olika aktiviteter och möjlighet att vara med och påverka till bättre vård. 

Läs gärna mer om hur du kan stödja vårt arbete i menyn.


In English 

Welcome!

National Association HOBS  Health regardless of size is an non-profit organization that works with health and issues related to overweight and obesity. We work for everyone's right to meet with respect in society and look at health as a holistic concept consisting of physical, mental and social factors.

Political influence

The activities that are party politicall and religiously united have existed since 1995 and run completely without profit. We work actively with health issues for everyone's right to equal care, focusing on the individual's conditions to create a healthy and positive view of health. We work to highlight our members' views and experiences at local, national and international levels through cooperation with county councils, municipalities, school and childcare, politicians and non-profit sectors.

Local Associations

Health (everyone's right to equality), understanding (for their own behavior, but also the understanding of society) and responsibility (for their own health) are the foundations of the union and permeate HOBS's activities. In several places around the country there are local associations, offering call groups, various activities and the opportunity to contribute to better care.